info text
  • Přihlaste se
  • Přihlaste se
Úvodní stranaPravidla TESCOMA klubu

Pravidla věrnostního programu TESCOMA klubI. Úvodní ustanovení

1. Tato pravidla věrnostního programu (dále jako „Pravidla“) stanovují práva a povinnosti týkající se fungování věrnostního zákaznického programu TESCOMA klub (dále jako „TESCOMA klub“) a účasti v něm. Pravidla jsou pro členy TESCOMA klubu závazná.

2. TESCOMA klub pro své zákazníky provozuje společnost TESCOMA s.r.o., se sídlem Zlín, U Tescomy 241, PSČ 760 01, IČO: 469 81 691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C8197 (dále jako „Provozovatel“). Prostřednictvím účasti v TESCOMA klubu jsou členům TESCOMA klubu za stanovených podmínek poskytovány určité výhody.  

3. Více informací o programu TESCOMA klub je k dispozici na internetových stránkách www.tescoma.cz.
 


II. Členství v TESCOMA klubu

1. Členem TESCOMA klubu se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splňuje další níže stanovené podmínky pro členství v TESCOMA klubu a provede řádnou registraci do TESCOMA klubu. Registrací do TESCOMA klubu zájemce o členství vyslovuje svůj souhlas s Pravidly a potvrzuje, že s nimi byl seznámen.

2. Řádná registrace člena do TESCOMA klubu je provedena úplným a pravdivým uvedením (vyplněním) požadovaných údajů v registračním formuláři, udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s členstvím v TESCOMA klubu (vč. souhlasu s rozhodováním založeným výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování) a udělením souhlasu se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele.

3. Registraci do TESCOMA klubu lze provést:

a) on-line prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách www.tescoma.cz. Takto registrovanému zákazníkovi bude vytvořena elektronická karta (pokud nemá dosud žádnou kartu ke svému účtu vytvořenou), která nahrazuje plastovou kartu při identifikaci v Prodejních centrech Tescoma;

nebo

b) osobně prostřednictvím písemné přihlášky ve vybraných prodejních centrech Tescoma (označených logem věrnostního programu), jejichž aktuální seznam je uveden na www.tescoma.cz/prodejny (dále jako „Prodejní centra Tescoma“); zákazník po dokončení registrace obdrží plastovou kartu TESCOMA klubu. Touto kartou se člen může identifikovat při každém nákupu v Prodejním centru Tescoma. Přihlašovací heslo obdrží zákazník e-mailem.


4. Přihlašovací jméno je tvořeno emailem zákazníka uvedeným při registraci. Pod jedním přihlašovacím jménem (emailem uvedeným při registraci) může být zaregistrován pouze jeden člen.

5. Členství v TESCOMA klubu vzniká okamžikem dokončení registrace prostřednictvím internetových stránek www.tescoma.cz nebo okamžikem obdržení potvrzení o registraci emailem v případě registrace pomocí přihlášky do věrnostního programu TESCOMA klub vyplněné a odevzdané v Prodejním centru TESCOMA.

6. Přihlašovacími údaji se zákazník přihlašuje ke svému zákaznickému účtu do TESCOMA klubu a zároveň i do svého zákaznického účtu ve značkovém e-shopu Tescoma provozovaného Provozovatelem na internetových stránkách www.tescoma.cz (dále jako „Značkový e-shop Tescoma“).

7. Člen TESCOMA klubu je povinen údaje týkající se jeho osoby vyplnit pravdivě a udržovat je aktuální. Člen TESCOMA klubu je povinen údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu po jejich změně, a to elektronicky na internetových stránkách www.tescoma.cz (v sekci TESCOMA klubu nebo ve Značkovém e-shopu Tescoma).

8. Každá osoba může být v TESCOMA klubu zaregistrována jen jednou. Členství v TESCOMA klubu je nepřevoditelné.
 

III. Výhody TESCOMA klubu

1. Se členstvím v TESCOMA klubu jsou spojeny zejména tyto hlavní výhody:
  • klubové body,
  • klubové ceny,
  • možnost výměny zboží do 14 dnů (platí pouze pro nákup v Prodejních centrech Tescoma),
  • další případné výhody poskytnuté Provozovatelem.
2. Aktuální a úplný seznam výhod, jakož i aktuální podmínky týkající se poskytování a čerpání jednotlivých výhod jsou uvedeny na internetových stránkách www.tescoma.cz/podminky-klubu (dále jako „Podmínky“). Podmínky jsou součástí Pravidel. Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoli aktualizovat či jinak jednostranně měnit.


IV. Zánik členství v TESCOMA klubu

1. Členství v TESCOMA klubu zaniká v těchto případech:

a) na žádost člena TESCOMA klubu;

b) člen klubu odvolá souhlas se zpracováním svých osobních údajů a/nebo souhlas s rozhodováním založeným výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování a/nebo souhlas se zasíláním obchodních sdělení;

c) rozhodnutím Provozovatele, který si vyhrazuje právo zrušit členovi členství v TESCOMA klubu z těchto důvodů:
  • člen TESCOMA klubu uvedl nesprávné údaje při registraci do TESCOMA klubu nebo při změně údajů; nebo
  • člen TESCOMA klubu zneužil výhod vyplývajících z členství v TESCOMA klubu, poškozuje Provozovatele (např. opakovaně objednává zboží, které si následně nepřebírá) nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s Pravidly či dobrými mravy; nebo
  • člen TESCOMA klubu nerealizoval během období 24 měsíců žádný nákup na svoji členskou kartu (resp. svoji registraci); nebo
  • e-mailová adresa člena TESCOMA klubu uvedená při registraci nebo později sdělená není funkční (se členem TESCOMA klubu nelze komunikovat);
d) z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných předpisů.

2. Při zániku členství (z jakéhokoliv důvodu) zaniká bez náhrady také nárok na poskytnutí jakýchkoliv dosud neposkytnutých (nevyčerpaných) výhod či odměn v souvislosti s členstvím v TESCOMA klubu. V souvislosti s ukončením členství člena v TESCOMA klubu (z jakéhokoliv důvodu) nevzniká členovi vůči Provozovateli jakékoli právo na náhradu škody či jiné újmy.

 
V. Ochrana osobních údajů

S osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobnosti o zpracování a ochraně osobních údajů členů TESCOMA klubu jsou uvedeny v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“, dostupném na www.tescoma.cz.


VI. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré výhody poskytované v rámci TESCOMA klubu jsou právně nevymahatelné.

2. Veškerá dokumentace TESCOMA klubu a komunikace se členy probíhá v českém jazyce.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodovat podle svého uvážení o všech sporných otázkách týkajících se TESCOMA klubu a členství v něm.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či jinak upravit Pravidla a Podmínky. Nová Pravidla a/nebo Podmínky vstupují v platnost jejich uveřejněním na internetových stránkách www.tescoma.cz.

5. Provozovatel připravil věrnostní program TESCOMA klub s dlouhodobým záměrem, přesto si vyhrazuje právo činnost TESCOMA klubu přerušit nebo ukončit, a to bez udání důvodu a bez stanovení jeho náhrady.
 


Tato Pravidla jsou platná od 28. 2. 2023.