Informace o obalech a elektroodpadech

Obaly

Společnost TESCOMA s.r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění ekokom.gif, čímž plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů.

Obalové materiály výrobků Tescoma vyhovují požadavkům na recyklaci materiálů a energetickou využitelnost podle zákona 66/2006 Sb. a zároveň vyhovují požadavkům evropského standardu EN 13427.

Osvědčení o plnění KS Eko-kom >>

 

Elektrospotřebiče


TESCOMA s.r.o. je zapojena v kolektivním systému elektrowin.gif zpětného odběru malých domácích spotřebičů.

Osvědčení o plnění KS Elektrowin (zápis do Seznamu MŽP) >>
Více informací o systému pro obchodní partnery a prodejce >>
Více informací o systému pro spotřebitele >>

TESCOMA s.r.o. plní povinnost na základě ustanovení zákona č. 542/2020 Sb., na elektrovýrobky značky TESCOMA se vztahuje recyklační příspěvek (RP) dle tohoto zákona. Povinnosti výrobce vyplývající ze zákona č. 542/2020 Sb. jsou plněny prostřednictvím ELEKTROWIN a.s. Cena prodávaného elektrozařízení je včetně RP. RP pro malé domací spotřebiče je 2,90 Kč bez DPH. Elektrozařízení nesmí být likvidována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech obcí nebo místech jejich zpětného odběru.
Více informací >>

TESCOMA s.r.o. je také zapojena v systému zpětného odběru použitých baterií ecobat.gif
Do systému ECOBAT se můžete společně s námi zapojit i Vy!

Osvědčení o plnění KS Ecobat >>
Více informací o zpětném odběru >>
Více informací o plnění povinností zpětného odběru pro obchodní partnery a prodejce >>

 

 

 

Ekologické tipy

Obaly

Všechny obaly výrobků Tescoma, které obsahují níže uvedené symboly, lze beze zbytku recyklovat. Při jejich likvidaci se řiďte místními předpisy. Pomoci vám můžou také informace na webové stránce www.jaktridit.cz.

symboly.gif

 
Potenciálně nebezpečný obalový materiál (plastové sáčky) uschovejte mimo dosah dětí.


Výrobky

Pokud Vám výrobek přestane sloužit, naložte s ním v souladu s platnými předpisy o odstraňování odpadu. Použité elektrospotřebiče odevzdejte do některého z následujících sběrných míst.

Baterie

Baterie nevyhazujte jako běžný odpad. Použité baterie se musí zlikvidovat v souladu s místními předpisy a lze je recyklovat. Pro likvidaci máte možnost je buď odevzdat prostřednictvím specializovaných míst ve sběrné síti systému ECOBAT nebo je odevzdat do příslušných kontejnerů obce.